Turistický oddíl při SK Mšeno

Turistika ve Mšeně se začala rozvíjet už koncem 18 století kdy někteří agilní členové Okrašlovacího spolku pro Mšeno a okolí,kteří konali vycházky do okolí Mšena a na Kokořínský důl a také na Houstecké vrchy. Na Vrátenské hoře byla roku 1893 vybudována dřevěná,uzavřená a uzamčená rozhledna kterou r. 1903 strhla vichřice která se okolím přehnala.Hlavními propagátory turistiky na Mšensku,kromě celé řady dalších, byli Josef B. Cinibulk, tehdy mladý mšenský učitel, jenž napsal několik průvodců po mšenském okolí,a obchodník Augustin Janatka, který často opustil obchod, aby mohl provést výletníky po krásném romantickém okolí Mšena.

K založení odboru Klubu turistů došlo ve Mšeně roku 1932,a to 23 března, kdy na popud tehdejšího městského tajemníka Františka Beránka byl ustanoven Klub čs.turistů. Schůze se konala v radnici a zúčastnilo se 21 osob. Předsedou byl zvolen dr. Mareček místopředsedou František Kabrna,pokladníkem L.Vilda, jednatelem Fr.Beránek zapisovatelem ing.Gregora revizorem účtu J.Náhlovský a Fr. Procházka, členy výboru J.Štajnc,V.Píč,Rudolf Líbal,a M. Jaklová. Prvním úkolem odboru bylo pořádání výletů do mšenského a dubského okolí a propagace tohoto krásného kraje. Jako další úkol který si odbor uložil, bylo značkování cest v okolí a zřízení turistické noclehárny. Za spolupráce Okrašlovacího spolku a obce byl vydán propagační leták.

V roce 1935 za pomoci ústředí KČST byla zřízena noclehárna a to se třemi kompletními lůžky. Činnost odboru v době okupace se omezovala na značkování a výlety ale pouze po okolí Mšenska . Každý řádný Čech se v tuto dobu s lítostí v duši a bolestí v srdci díval na dvouvrší Bezdězu, na Vrátenskou horu, na lesy houstecké kam nesměla vstoupit česká noha bez svolení nacistů. Nadešla doba osvobození! Květen 1945 byl měsícem vykoupení a odčinění a po 6 letech se otevřela další část domoviny.

Dne 3.června 1945 konána náborová schůze v hostinci u Holušků, které se zúčastnilo 35 členů. Tuto schůzi svolal s pověřením Národního výboru další velký propagátor turistiky ve Mšeně M. Siruček který by zvolen do čela KČST Mšeno. V roce 1945 má odbor 58 členů bylo označeno 83 km cest a provedena propagace Mšena a okolí. V roce 1964 odbor KČT se usnáší zřídit a otevřít Cinibulkovu stezku. Na zajištění finančních prostředků byla uspořádána sbírka,která vynesla 2920.- korun MNV přispěl obnosem 3500.-kčs. Na zřízení Cinibulkovy stezky bylo odpracováno 448 hodin. Největší podíl na zřízení má M. Siruček,M.Siručková,Hofman,Kus,M.Payer,J.Payer a Jan Němec.

Cinibulkova stezka je dlouhá 12 km. A vede po nejkrásnějších partiích mšenských lesů. Práce započala 23.března a skončila 2.června. Otevření stezky a fotovýstavy bylo velkou událostí jak odboru tak i celého města. Otevření stezky vycházkou se 9 a 10. června 1946 zúčastnilo 300 osob. V roce 1947, po několikaletém úsilí turistického odboru,zřizuje se v hostinci Lobkowického pivovaru na Podolci noclehárna s 18 nově vybavenými lůžky. V roce 1959 však byly místnosti noclehárny po opravě zabrány MNV na byt a vybavení uloženo ve staré sokolovně. V roce 1947 se zhotovila propagační tabla s fotografiemi od M. Siručka která na povolení ČSD byla umístěna na stanicích z Mělníka do Ml.Boleslavi. Bylo označkováno 96 km nových tras a 30 km starých značek obnoveno. 26.května 1948 se KČT násilně spojuje s TJ Sokol Mšeno a přechází z KČT do ČSTV. Jako samostatný odbor pokračuje dále ve své činnosti pod vedením M. Siručka, který byl za odbor členem výboru jednoty. Pravidelně byly pořádány akce 100 jarních km, výlety do mšenského okolí,celodenní autobusové i vlakové zájezdy.

V roce 1961 se akce 100 jarních km. Zúčastnilo 21 dospělých a 25 žáků pod vedením dalšího propagátora mšenské turistiky pana učitele Jana Němce. Každý rok se konali vycházky do okolí ale i do vzdálených míst Československa. Opravovalo se značení,lavičky a další se zhotovovali. V roce 1964 byl uskutečněn 10denní zájezd do Polské lidové republiky kterého se zúčastnilo 8 osob. Členové se dále zúčastňovali populární akce 100 jarních km. Vedoucím odboru i pro rok 1965 zůstává Miloš Siruček a žactvo vede obětavě p učitel Jan Němec který každou neděli a za každého počasí vycházel s dětmi do mšenského okolí a učil je poznávat krásu naši přírody a vštěpoval jim lásku ke květinám,stromům,zvířatům a o tom všem jim dovedl poutavě vyprávět. Mnoho chlapců i děvčat, i když opustilo jeho třídu,zůstávalo věrno vycházkám s ním a ještě nyní vzpomínají na krásné zážitky se svým učitelem. Pan učitel Němec zasvětil více jak 20 let vycházkám s dětmi a mnohdy jsme ho mohli vidět jak provází turistickou skupinu nebo školní výlet po krásách mšenska. Protagonisti stárnou řada členů se ze Mšena odstěhovala za prací ale skupina věrných turistu i nadále pod vedením M. Sirůčka prochází mšenskou krajinu a s fotoaparátem v ruce objevuje nové zajímavé túry,přírodní zajímavosti a výhledy do okolí.

V roce 1970 přebírá značkování turistických cest značkovací skupina při okresním odboru turistiky, vedená učitelem Uzlem.Přejmenovává se nesmyslně vůči mšenskému rodákovi Cinibulkova stezka na Mšenský okruh a zhotovuje se velký Mělnický okruh. Po revoluci v roce 1990 se název Cinibulkova stezka opět vrací. V roce 1974 jsou umístěny na náměstí na stadionu a u hájovny vždy po jedné velké turistické mapě Mělnicka a Mšenska.

V roce1975 přichází do Mšena František Vitouš který zde zakládá za pomoci MNV kulturní středisko které částečně přebírá činnost turistického odboru který pomalu přestává pracovat, třeba že M. Siruček po těžkých operacích ,vede téměř každou neděli skupinu 10 až 15 turistů většinou důchodců, po stezkách v okolí a zajímavých bodech do krásných zákoutí Mšenska. V roce 1977 pořádá KaSS Mšeno spolu s turistickým odborem 1. ročník dálkového turistického pochodu Mšenská 50. Turistický odbor již nepracuje a jeho jedinou činnosti je spolu pořadatelství tohoto dálkového pochodu. V roce 1990 dochází k rozdělení tělovýchovy ve Mšeně, odbor turistiky přechází pod SK Mšeno a je začleněn jako odbor turistiky pod rekreační sport.

V roce 1991 se ruší Kulturní středisko a propagátor Mšenské padesátky František Vitouš přechází pod odbor turistiky a s partou několika nadšenců pořádá tento pochod až do své smrti.Pořadatelské žezlo přebírá Jiří Payer a i po té zásluhou prakticky totožného organizačního výboru se pochod pořádá zcela pravidelně a mezi pochodníky, kterých se každoročně při poslední srpnové neděli do Mšena sejdou více než dvě stovky, se stal pojmem.

Pořadatelé se snaží v určitých intervalech vybírat nové trasy z bohaté nabídky,kterou jim poskytuje členité okolí,protkané velkým množstvím dobře značených tras. Při rozvoji cykloturistiky a dobře značené cykloturistické trasy v okolí Mšena přiměli pořadatelé rozšířit tento turistický pochod o cykloturistické trasy.

V Základní škole se ustanovuje pod vedením p. učitele Bohumila Fuxy kroužek turistiky, ten navazuje na svého kolegu J Němce a s dětmi prochází mšenské krásy.Po odchodu do důchodu vede tento kroužek Zdeněk Bergl. Dalším kroužkem při ZŠ Mšeno je cyloturistika kterou vede Jaroslav Kůtek.


Přehled turistických tras Kokořínska